تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنمونه سؤالات طراحی صفحات وب
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
نمونه سؤالات طراحی صفحات وب
<-Description->
مدیر وبلاگ 1 بهمن 1389

 

 

 

 

۱. در متدولوژي طراحي وب چه ابزارهايي موثر مي باشد؟

الف) Dream Weaver         ب)Flash               ج) DHTML     د) همه موارد صحيح است. 

 

 

 

۲. كدام عناصر و اجزاء در متدولو‍ژي طراحي صفحات وب مطرح هستند؟

الف)رنگها ، فونتها ، جداول                                                ب)جلوه هاي ويژه ، فريم ها ، ابعاد صفحات

ج)مكان سرور،  نوعCPU  و نوع دسك سخت                           د) موارد الف و ب صحيح هستند 

 

 

 

۳. كدام مورد فرمت فايل تصويري نمي باشد؟

الف) Gif                     ب)Bmp                      ج) Wav                   د)  Jpg

 

 

 

۴. كدام نرم افزار از ابزارهاي طراحي صفحات وب مي باشد؟

الف)  Ms FrontPage       ب) Ms Word              ج) Ms Excel           د)    Outlook

 

 

 

۵. كدام فرمت براي فايلهاي ويديويي بكار ميرود؟

الف)wmf                         ب)mp3                          ج)avi                               د)bmp

 

 

 

۶. كدام مورد از مرورگرهاي اينترنتي ميباشد؟

الف) IE و Opera                                                     ب)Ms Wordو Outlook          

  ج) FrontPageو Dreamviewer                            د)Mozila و PowerPoint

 

 

 

۷. به منظور شناسايي صفحات وب و شناسايي علايم آن در مرورگرها معمولا چه پسوند هايي استفاده ميشود؟

الف)  htm , html              ب)  txt  , doc           ج)  jpg , mp3             د)Xml , xls

 

 

 

۸. اطلاعات اساسي html  درون دو علامت ">"  و "<" قرار ميگيرند كه به اين علامت ها ..................گفته ميشود.

الف) Tag(تگ)            ب) Body  (بدنه)            ج) / (اسلش)              د)      Space (فاصله)

 

 

 

۹. كدام تگ مي باشد كه محتويات ان درمعرض ديد كاربران قرار مي گيرد؟

الف)head                     ب)                               html ج)body                           د)meta

 

 

 

۱۰. كدام تگ ابتدا و انتهاي كل برنامه را پوشش مي دهد؟

الف) body                         2 )  html                         ج) base                         د)head

 

 

 

۱۱. تگ Head  به چه منظوري استفاده ميشود؟

الف) تعريف كردن عنوان صفحه                                     ب) گنجاندن اطلاعات مورد نياز موتورهاي جستجو

ج) تعيين محل قرار گيري صفه در نتيجه موتور جستجو            د) همه موارد صحيح است

 

 

 

۱۲. كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف)  تگ متا تگ انتهايي ندارد.

ب) روش Encoding  كردن كاراكترهاي يك صفحه به روشي كه براي ذخيره كردن آن بكار ميبريد بستگي دارد.

ج) Encoding يك روش فشرده سازي متن است.

د) يكي از روشهاي Encoding كردن روش UTF-8 مي باشد.

 

 

 

۱۳. هرچه اندازه فيزيكي تصوير بيشتر باشد سرعت load  تصاوير.......................خواهدبود؟

الف) طولاني تر             ب) كوتاه تر             ج) هيچ تفاوتي نمي كند             د) به اندازه تصوير بستگي ندارد

 

 

 

۱۴. كدام روش از روشهاي فشرده سازي تصوير نمي باشد؟

الف) lzw                    ب)jpeg                      ج)  png                        د)mp3

 

 

  

۱۵. كدام تگ براي قراردادن تصوير بر روي web است؟

الف)body                   ب)html                     ج)bn                           د)  img

 

 

 

 

۱۶. معمولا فرمت تصاوير انيميشن چيست؟

الف) Gif                     ب)Bmp                      ج) wav                   د) Jpg

 

 

 

۱۷. براي قراردادن متن دراطراف تصوير ازچه دستوري استفاده مي شود؟

الف)clean                      ب)alt                              ج)align                                   د)img

 

 

 

۱۸. براي اضافه كردن صوت وتصوير و انيميشن فلش به صفحه وب ازچه تگي استفاده مي شود؟

embed  (د                        multimeiaج)                body ب)                       img  الف)

 

 

 

۱۹. براي تكرار آهنگ در تگ  bgsound  به صورت نامحدود از چه خصيصه اي استفاده ميشود؟

الف ) loop="100000000"      ب) loop="-1"    ج) loop="infinite"           د)  گزينه ب و ج صحيح است.

 

 

 

۲۰.  تگ هايي كه در درون خود تگ ديگري را جاي داده اند چه ناميده ميشوند؟

الف)تگ مادر    ب) تگ فرزند                 ج) تگ اصلي             د) تگ فرعي

 

 

 

۲۱. كدام دستور براي ايجاد و تنظيم فاصله بين محتويات سلول از ديواره سلول جدول بكار مي رود؟

الف) Colspan           ب)     Rowspan                  ج)        Cellpading           د)BR

 

 

 

۲۲. براي قراردادن محتوي يك سطر درراستاي عمودي ازدستور....................استفاده كرد؟

الف) align               ب)valign                       ج)   alt                        د) height

 

 

 

۲۳. براي گسترش يك خانه(سلول)درطول چند ستون ازچه دستوري استفاده مشود؟

الف) Rowspan                    ب) Colspan           ح)   Cellspacing                 د)Cellpading

 

 

 

۲۴. براي نمايش همه خطوط افقي وعمودي جداكننده سطرهاو ستون هاي جدول (لبه هاي داخلي جدول)از چه دستوري استفاده مي شود؟

الف)  Rules="cols"             ب)Rules="all"             ج)   Frame="all"         د)frame=void"

 

 

 

۲۵. اگر بخواهيم به تمام متون داخل صفحه وب يك نوع قلم از پيش تعيين شده بدهيم از تگي استفاده مي كنيم؟

الف)basefont                 ب) fontbase                          ج) fontdef               د)    defFont     

 

 

26. كدام خصيصه اندازه فونت رامشخص ميكند و حداكثر مقدار آن چيست؟

الف)  size و  14    ب) font , 14          ج)   size , 7           د) font , 7

 

 

 

۲۷. با كدام تگ پاراگراف درصفحه وب ايجاد مي شود؟

الف)  para                  ب)  per                      ج)   D                                د)P

 

 

 

۲۸. بزرگترين مقدار Header  كه به وسيله تگ <HI> مشخص ميشود كدام است؟

الف)  h1                 ب) h2                        ج) h3                            د) h4

 

 

 

۲۹. براي تعيين سمت شروع متن در پاراگراف ازچه دستوري استفاده مشود/

الف)  dir                    ب) ptr                                ج)  align                           د)p

 

 

 

۳۰. براي ايجاد فضاي خالي بين كلمه ها و حروف بيش از چند كاراكتر فضاي خالي ازچه دستوري استفاده مي شود؟

الف) كليد Space          ب)   فاصله خالي                    ج)   &nbsp                         د)&gt

 

 

 

۳۱. برای اینکه دستورات و متون با همان شکلی که تایپ شده اند به همان شکل در مرورگر مشاهده شوند از چه دستوری استفاده میشود؟

الف)   Pre                 ب)  &nbsp                   ج)&gt                        د) &Lt 

 

 

 

 

۳۲. اگر صفحه وب طولانی باشد و بخواهیم با کلیک یک متن به قسمت دیگری از صفحه وب برویم بایستی ..........بسازیم.

الف) info                ب) p      تا   f                 ج)  Anchor                 د)  Linkname

 

 

 

۳۳. با کدام تگ یک ناحیه از تصویر برای کلیک کردن و لینک شدن انتخاب میشود؟

الف)  window           ب)  href                       ج)  Area                         د)Link

 

 

 

۳۴. با کدام تگ یک پیوند به آدرس پست الکترونیکی ایجاد میشود؟

الف)  <a href="name@site.com>                 ب) <a  href ="mailto:name@site.com">

ج)  <mail href="name@site.com">               د)   <mail> name @ site.com </mail>

 

 

 

۳۵. برای مشخص کردن آدرس پیوند در تگ <a>   از چه شناسه ای استفاده میشود؟

الف)href                   ب) target                       ج)src                           د)label 

 

 

 

۳۶. براي انتخاب ناحيه بخصوصي از يك تصوير بصورت جداگانه  از چه  تگي استفاده ميشود؟

الف)   usemap                    ب)        using             ج)        Area                د) title

 

 

 

۳۷. چگونه ميتوان اطلاعات موجود در صفحات را به هم مرتبط كرد؟.

 الف )  جداول            ب) رنگ بندي                  ج) فريم ها             د) هيچكدام

 

 

 

۳۸. برای ساختن فریم های ستوني از چه دستوری استفاده میشود؟

الف)Cols                 ب)  Frames                     ج)   Rows                        د) Border

 

 

 

۳۹. خصیصه src  در تگ Frame   به چه منظوری است؟

الف) شامل کد برنامه فریم است.

ب) شامل تصویر مورد نظر فریم است.

ج)مربوط کادر فریم است.

د) شامل  آدرس URL  صفحه وبی است که باید نشان داده شود.

 

 

 

۴۰. کدام خصیصه در ساخت فریم ها باعث عدم تغییر اندازه فریم توسط کاربر میشود؟

الف) noresize        ب)  resizeno               ج)  nosize                     د) sizeno

 

 

 

۴۱. هنگام طراحي با wizard  در  frontPage كدام گزينه محصولات شركت را مشخص ميكند؟

الف) Products     ب) Contents      ج) search             د) Feedback

 

 

 

۴۲. هنگام طراحي با wizard  در  frontPage كدام گزينه باز خورد مشتريان را مشخص ميكند؟

الف) Products     ب) Contents      ج) search            د) Feedback

 

 

 

۴۳. برای مشاهده پیش نمایش صفحه طراحی شده از چه زبانه ای استفاده میشود؟

الف) Normal                      ب) Html                 ج) code                     د) Preview

 

 

 

۴۴. در هنگام كاربا FrontPage  كدام Wizard  مي تواند يك صفحه موجود را با تمام صفحات جانبي را وارد محيط كند؟

الف) Page     ب) Replace      ج) Import Web        د) Corporate

 

 

 

۴۵. برای ایجاد شمارنده بازدید کننده در FrontPage   از چه منویی استفاده میشود؟

الف)                                          Insert -> Hit Counter  ب) Insert-> Marque   

ج) Edit  -> Hovar                                                                           د)Option->Advanced

 

 

 

۴۶. کدام گزینه در منوی Insert   در FrontPage باعث ایجاد متن متحرک میشود؟

الف) JavaHtml                        ب)   Marque     ج)  Hovar                  د) advanced

 

 

 

۴۷. فایلی که مقدار شمارنده  بازدید را نگهمیدارد در کدام پوشه ذخیره میگردد؟

الف) Public                  ب) web            ج)  Private                            د) Images

 

 

 

 

۴۸. تصویر یا نوشته تبلیغاتی در صفحات وب چه نامیده میشود؟

الف) Bookmark       ب) web  component    ج) Banner           د)هیچکدام

 

 

 

۴۹. برای ایجاد پیوند از کدام  روش استفاده میشود؟

الف) Insert->Hyperlink   ب) انتخاب متن یا تصویر و کلیک راست و انتخاب Hyperlink

ج)  از طریق تگ                  د)همه موارد

 

 

 

۵۰. در   frontPage  منوی Insert   کدام گزینه باعث ایجاد خطوط افقی میشود؟

الف) Pixels                       ب) Line             ج)  Horizontal Link          د)Width Link

 


شارژ ايرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود