تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنمونه سوالات کاربر نرم افزار اداری
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
نمونه سوالات کاربر نرم افزار اداری
<-Description->
مدیر وبلاگ 9 دی 1389

word

1-فرمانهای مربوط به قالب بندی متن (انتخاب نوع قلم، سایز، سبکهای نگارش،..)در کدام نوار ابزار قرار دارند؟

الف)Standard                ب)Formatting                         ج)drawing                   د)Auto text

2-در پنجره Font در قسمت Effect انتخاب Superscript برای تایپ ……………….. استفاده می شود؟

الف)سایه دار                    ب) اندیس بالا                              ج)اندیس پائین                 د)یک خط در وسط

۳-کلید معادل Column break چیست؟

الف)Ctrl + shift + enter                                  ب)ctrl + enter

ج)shift + enter                                                د)alt + shift + enter

4-برای تبدیل یک جدول به متن در Word چه روشی را پیشنهاد می کنید؟

الف)Table -> Table to text                              ب)Table -> convert -> Table to text

ج)Table -> text to table                                 د)Table -> convert Table to text

5-برای افزودن سایز قلم به اندازه یک واحد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)ALT+]                   ب) CTRL+O               ج)CTRL+[                               د) CTRL+]

6- برای چاپ کردن صفحات فرد از لیست Print What  از گزینه ….. و برای چاپ صفحات زوج از گزینه ….. استفاده می کنیم(از راست به چپ)

الف)ODD-EVEN                                             ب)EVEN-ODD

ج)CURRENT PAGE                          د)SELECTION

7-برای شماره گذاری صفحات از چه دستوری استفاده می شود؟

الف)دستور Sort numbers از منوی Insert                          ب) دستور Page sort از منوی Insert

ج)دستور Page setup از منوی Insert                                            د) دستور Page Numbers از منوی Insert

8- برای تعریف کلید میانبر برای سمبل انتخاب شده در کادر محاوره ای symbol  باید بر روی چه دکمه ای کلیک کنیم ؟

الف) auto correct              ب) insert                ج) close                 د)  shortcut key

9-کدامیک از Tab های قابل استفاده در Word، موجب ایجاد یک خط قائم در حد فاصل ستونهای یک جدول می گردد؟

الف)Decimal                ب)Center                                 ج) Bar                           د) Left

10-برای تقسیم یک خانه به چند خانه از کدام فرمان استفاده می شود؟

الف)Split cells             ب)Split table                           ج)Convert                   د)Hide Gridlines

EXCEL

11- برای اینکه در سلول انتخاب شده یک کاراکتر تکرار شود از کدام گزینه در پنجره  Format Cellsتب Alignmentاستفاده میشود؟

الف)Fill                         ب)Justify                              ج)General                     د)Center

12-پسوند فایل در اکسل …………..می باشد.

الف) Doc                       ب) Xlc                                 ج)Xlx                                 د)Xls

13- برای اینکه نمودار در صفحه جدید قرار گیرد کدام مورد باید انتخاب شود ؟

الف)New File                                                 ب) As Object In

ج) As New Work Book                                  د) As New Sheet

14-عناوین سطرها وستونها ; با کدامیک از موارد زیر مشخص می شود؟

الف)ستونها بر حسب حروف الفبای لاتین و سطرها بر حسب ارقام

ب)سطرها بر حسب حروف الفبا و ستونها بر حسب ارقام

ج)سطرها وستونها بر حسب ارقام

د)سطرها وستونها بر حسب حروف الفبا

۱۵-در هنگام درج سلولها برای اینکه سلول انتخاب شده به پائین حرکت کند و سلول جدید جای آنرا بگیرد کدام مورد را باید انتخاب نمود؟

الف)Shift Cells right                                                   ب)Shift Cells down

ج)Entire row                                                               د)Entire Column

16-در پنجره format Cells واز تب Alignment انتخاب Shrink to fit چه عملی را انجام می دهد؟

الف)باعث می شود که چنانچه طول متن از طول سلول بیشتر باشد بقیه متن در خط بعد قرار گیرد .

ب)باعث می شود که متن نوشته شده در سلول طوری تغییر اندازه یابد تا در طول سلول قرار گیرد .

ج)باعث ترکیب محتوای سلول های انتخاب شده در یک سلول می گردد.

د)باعث کشیده شدن متن می گردد تا عرض سلول را پر نماید .

۱۷-برای تعیین کادر سلولها از کدام تب از پنجره Format cells باید اقدام نمود؟

الف)Font                       ب)Pattern                    ج)Alignment                           د)Border

18-کدام یک گزینه های زیر، آدرس دهی مطلق است؟

الف)A1                          ب)$A1                         ج)$A$1                                   د)A1$

19-در رسم نمودار برای اینکه مقادیر بالای میله های ستونی دیده شود باید از کدام تب این کا ر را انجام داد ؟

الف)Title                       ب)Legnd                     ج)Data labels                          د)Data Table

=count(a1:a5)

20-اگر سلول  a5=20,a3=ali,a2=4,a1=5 و a4 خالی باشد حاصل تابع زیر کدام است ؟

الف)۳                            ب)۴                              ج)۵                                          د)صفر

ACCESS

21- کدام یک از دکمه های زیربرای ایجاد یک رکورد جدید بکار می کند ؟

الف)                               ب)                                ج)                                             د)

۲۲-کدام نوع داده دارای حداکثر ۲۵۵ کاراکتر است؟

الف)Memo                   ب)text                         ج)Number                               د)Hyperlink

23-اگر اجازه داشتن ارزش Null در فیلد بخواهیم نداشته باشیم باید :

الف)خاصیت Required را روی yes تنظیم می کنیم .        ب)خاصیت Required را روی No تنظیم می کنیم .

ج)خاصیت Format را روی No تنظیم می کنیم.                    د) خاصیت Format را روی Noتنظیم می کنیم

۲۴-هرچه تعداد رکوردهای جدول بیشتر باشد برای اینکه اکسس بتواند داده ها را سریعتر ، مرتب وجستجو کند احتیاج به ……….. دارید.

الف)Primary key                      ب)query                      ج)Filter                       د)Index

25-فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text                     ب) Memo                    ج) Date/Time             د) Number

26-در هنگام طراحی یک query انتخاب کدام مورد باعث می شود که رکوردهای پیدا شده به صورت نزولی مرتب باشند؟

الف)Ascending             ب)Not sorted              ج)descending              د)sort by Name

27-در قسمت خواص فیلد ، کدام گزینه زیربرای قرار دادن نامی توصیفی به غیر از نام فیلد بکار می رود؟

الف) Field Size             ب) Default Value       ج) Input Mask             د) Caption

28-برای تعیین کلید اولیه در هنگام طراحی بانک اطلاعاتی پس از انتخاب فیلد موردنظر بر روی کدام دکمه از نوار ابزار باید کلیک نمود؟

الف)Indexes                  ب)Build                       ج)Primary Key           د)Database Window

29-برای ایجاد گزارش کدام مورد را در پنجره Database کلیک می کنیم؟

الف)forms                    ب)Reports                  ج)Queries                   د)Table

30-در اکسس هر ستون از جدول چه نامیده می شود؟

الف)Cells                      ب)Fields                     ج)Rows                       د)Records

Power Point

31-کاربرد برنامه Power point  چیست؟

الف)طراحی برنامه های نمایشی و ارائه مطلب                    ب) طراحی تصاویر گرافیکی

ج)طراحی و مونتاژ فیلم                                           د)طراحی انیمیشن

۳۲-جهت پر کردن یک شکل از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الف)Fill color        ب)Line color          ج)Fill effects                                    د)More color

33-برای تعیین زمان برای نمایش اسلاید از منوی Slide show گزینه ………. را انتخاب می کنیم .

الف)Slide show                        ب)Slide setup             ج)Slide transition       د)هیچکدام

۳۴-برای خاتمه دادن  به نمایش اسلایدها کدام کلید را باید فشار داد؟

الف)ENTER                  ب)END                       ج)SPACE BAR                       د)ESC

35-کلید میان بر ایجاد یک اسلاید جدید چیست؟

الف)Ctrl+M                  ب)Ctrl + N                  ج)Ctrl+O                                د)Ctrl+T

36-با چه روشی می توان یک Box را به حرکت در آورد ؟

الف)Slide show / Custom animation / Add Effects  ب)Slide Show / Slide transition

ج)Slide show / Preset Animation                                         د)Animation preview

37-کدام یک از روشهای ایجاد فایل نمایشی بطور اتوماتیک همه کارها را مرحله به مرحله را پیشنهاد می کند .

الف)Template               ب)Blank Presentation            ج)Autocontent wizard            د)Automatic

38-کدام امکان در Slide Transition وجود ندارد ؟

الف)Effect گذاری           ب)تنظیم سرعت نمایش     ج)تنظیم صدا برای اسلاید                           د)مخفی کردن اسلاید

۳۹- برای تغییر رنگ متن داخل Slide از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟

الف)Font                       ب) Slide color scheme                      ج)Fill color                د)Font Color

40-برای کشیدن خط صاف در هنگام دراگ کردن کدام کلید را باید نگه داشت؟

الف)CTRL                    ب)ALT                                                ج)SHIFT                      د)INSERT


شارژ ايرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود